ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | สมาชิกลุ่ม | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13106 นายธรรมทัศน์ เจือนาค 4 5 4b 8d 5 8d  
2
13166 นายศักดิ์ศิริ บัวรอด 4 5 4b 8d 1 5 4  
3
13169 นายอนุวัตร ยอดแก้วออก 0 ออก  
4
13206 นายธีรพงษ์ ซื่อตรง 5 8a p  
5
13211 นายภาณุวัตร แสงทอง 4 5 5  
6
13215 นายสิทธิชัย สุรภาพ ออก ออก ออก  
7
13272 นายรัชกร เทียนเงิน FTP 5 5  
8
13322 นายวรุตม์ นวนิตย์วรานนท์ 5 4c 5  
9
13433 นายศิวากร ไขแสง FTP 5 4b 2 5 4  
10
13532 นายปณายุ ส้มมีศรี 4 5 8d 5 4  
11
13576 นายธราดล ชูเจริญ ออก 0 ออก  
12
13579 นายพงศธร สิมเหม 4 5 8d 6 5 4  
13
13591 นายสุรเดช กามินี 4 5 8d 6 0/5ย่อหน้า ส่งแล้ว
14
13620 นายคุณานนต์ อุทธา 5 5  
15
13624 นายณัฐพงศ์ สุวรรณะ 1 456 4b 4c 1 5 6  
16
13670 นายจตุพงษ์ หวายสันเทียะ 4 5 4b 5  
17
13671 นายจานนท์ แสงวรนุช 45 8a 8d 5  
18
13689 นายพีระพัฒน์ สุขเกษม 5 8d 5  
19
13131 นางสาวนวภัทร หลังพันธ์ 45 2b 5  
20
13190 นางสาวพรรทิพา บัวมาก (ออก) 0 ออก  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13238 นางสาวปภัทสรา พ่วงแสง 45 5  
22
13245 นางสาววรรณนิสา สุขสุวานนท์ 5 8d 5  
23
13289 นางสาวนัทธมล ชาญนุชิต 456 5  
24
13293 นางสาวปภัสสร ประดิษฐ์เถระ 456 4c 1 5 4c  
25
13326 นางสาวกฤษมณี สมบูรณ์ 45 2 2b 5  
26
13347 นางสาววสุกาญจน์ บัวขม FTP 5 5  
27
13349 นางสาววิภาพร พิมพันธ์ 13456 5 ภาพ ****
28
13356 นางสาวสายชล เนียมนาค 1456 1 5  
29
13450 นางสาวนุชจรี ชาญนุชิต 456 5  
30
13451 นางสาวเบญจมาศ บุญเกษม 12456 4c 5 4c  
31
13454 นางสาวพฤกษาแก้ว แก้ววิเชียร 1 4c 5 6 8a 1 5  
32
13461 นางสาววัชรากร เสริมพิมาย FTP 145 5  
33
13464 นางสาวสุภาพร ขอนแก้ว 1456 8a 1 5  
34
13499 นางสาวกวินณา เทเสนา 1456 8a 1 5  
35
13500 นางสาวเจนจิรา โพพินิจ 456 8a 5  
36
13542 นางสาวเกวลิน อินทร์เม่น 5 5  
37
13544 นางสาวจุฑามาศ รักแก้ว 56 5  
38
13545 นางสาวเจนจิรา เสือถ่าย 1456 temp *****  
39
13547 นางสาวนันทการ คำเอี่ยม 5 8a 8d 5 4c  
40
13551 นางสาวพรนภา ทองดี 45 8d 8a 5  
41
13559 นางสาวศิรประภา น้อยกลัด 456 8a 4c 5 4c  
42
       
43
       
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP