ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | สมาชิกลุ่ม | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 6
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
12801 นายณัฐวุฒิ แสงไทร 1 456 4c 00  
2
13485 นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา 2a 56 4c 8d 00 ส่ง gr
3
13519 นายไกรลาศ บูชา 4 4c 5 6 0/ส่งแล้ว  
4
13534 นายพงศธร จุนเนียง 4 4c 5 6 0/5 ย่อหน้า  
5
15685 นายกิตติภณ บุตรขำ 14 4c 5 6 0/5  
6
15686 นายเกียรติศักดิ์ มงคลนาม 5 8a 8d    
7
15687 นายคนัมพล สุทธชาติ 0 00  
8
15688 นายจิรวัฒน์ รอดฤทธิ์ 0 (ส่งหลัง) 00  
9
15690 นายดนัย เพ็ชร์กรรม 4 5 6 8a 5 ย่อหน้า  
10
15691 นายธนาธร ทองประเทือง 1 4 5 6 8a 8d 00  
11
15692 นายธีรศักดิ์ พานทอง 1 2 4 4c 5 6 7 00  
12
15693 นายนันธวัฒน์ คล่องแคล่ว 14 4c 5 6 0 1 5 6  
13
15694 นายภาคย์ภูมิ เชตนุช FTP 15 8d 5 ย่อหน้า  
14
15695 นายรณชัย วิชัยวงษ์ 1 4 5 6 4c 1 5 ย่อหน้า  
15
15696 นายอภิชัย นาสวัสดิ์ 4 5 4c temp 5  
16
13400 นางสาวเจนจิรา นาคประเสริฐ 1456 4c 2 0 1 56  
17
13406 นางสาวประภาพร ไทรย์งาม 12456 4c 8d 1 2 5  
18
13410 นางสาวมาริสา ละมุดเทศ 12456 4c 8a 0 1 5  
19
13459 นางสาวลลิตา ปราบปัญจา 8d 5 ย่อหน้า 8d  
20
13550 นางสาวปัญญาพร ทองทิพย์ FTP 1456 4c 8d 1 5 4c  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
15697 นางสาวกนกกร อ่อนละมุน 14567 8a temp 5  
22
15698 นางสาวแก้วสุดา วิชัยศึก 1456 4c 8a 1 5  
23
15699 นางสาวชนม์นิภา เมธะวัฒน์ 4567 4c 8d 00  
24
15700 นางสาวชลธิชา บุตรเจริญโชค 1 56 temp 5 8d  
25
15702 นางสาวช่อผกา สังสุวรรณ์ 5 5 4c  
26
15703 นางสาวนริศรา จิตปลื้ม 45 8d p  
27
15704 นางสาวนัชชา กลิ่นหอมอุทิศ 45 8d 1 5  
28
15705 นางสาวนิรวรรณ กลิ่นหอม 154c 8a 6 1 5  
29
15706 นางสาวปนัดดา ดุลมา 0 (ส่งหลัง) 00  
30
15707 นางสาวมณีดาว เอกวัตร์ 145 4c 8d 1 5 8d  
31
15708 นางสาวมาลีวัลย์ สุวรรณศรี FTP 5  5  
32
15709 นางสาวรัตติกาล ศรีธราพิพัฒน์ FTP 15 8d 4c 1 5 4c 8d  
33
15710 นางสาวลัดดา มิ่งเมือง 5 5  
34
15711 นางสาวสุมาลี พิศมัย 5 p  
35
15713 นางสาวอลิสา พึ่งแก้ว 5 5 8d  
36
15714 นางสาวอัญชลี รอดอยู่ 156 1 5  
37
15715 นางสาวอัญมณี ทับทิม 5(บางหน้า) 8a p  
38
15716 นางสาวไอลดา เกตุวัง 5 5  
39
       
40
       
41
       
42
       
43
       
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP