ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | สมาชิกลุ่ม | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13099 นายเจษฎา พูลผล 5 8a 8d 5 ย่อหน้า  
2
13164 นายรุ่งโรจน์ ศรีพูล 5 4c 8a 8d 5 ย่อหน้า  
3
13167 นายสัญจร หงษ์ไทย FTP 57 81 6 5 ย่อหน้า  
4
13317 นายพรพิพัฒน์ พ่งเฟี้ยม 12345678 00  
5
13324 นายโอบกิจ อิ่มน้อย 5 8a 0/5 ย่อหน้า  
6
13383 นายภาณุพงษ์ จีปน 5 8a 8d 6 5 ย่อหน้า  
7
13416 นายเกษมโชค เชี่ยวชาญ 5 8a 8d 6 5 ย่อหน้า  
8
13431 นายวีรพัตร์ โตเขียว 5 6 8a 8d 5 ย่อหน้า  
9
13436 นายศุภฤกษ์ ภู่พลับ FTP 8d 5 ย่อหน้า  
10
13483 นายมณเทียน โพธิ์เกตุ 5 6 8d 5 ย่อหน้า  
11
13488 นายศุภสัณห์ โตติยะ 15 8a 8d 1 5 ย่อหน้า  
12
13668 นายกฤษณะ อำมาตร์ทัศน์ 56 8a 8d 5 ย่อหน้า  
13
13123 นางสาวกัญญาวีร์ ธูปจันทร์ 564 8d 1 5 8d  
14
13179 นางสาวณัชชา ภู่ห้อย 8a 4 5 6 8d 4c 5 ย่อหน้า 4c  
15
13180 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มแสน 56 8a 8d 4c 5 ย่อหน้า 4c  
16
13193 นางสาววนิดา ปาทาน 15 8a 8d 5 ย่อหน้า  
17
13196 นางสาวศรุตา ต้นสุนทร 4c 56 8d 5 ย่อหน้า 4c 8d  
18
13199 นางสาวสุดารัตน์ เจริญพร 7 5 8a 8d 5 ย่อหน้า  
19
13231 นางสาวนัฐติกานต์ อาจผึ่ง 5 8a 8d 4c 5 ย่อหน้า 4c  
20
13232 นางสาวนันทพร วันโทน 57  8a 8d 4c 5 ย่อหน้า 4c  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13234 นางสาวนิรชา แสงทอง 4 4c 5 8a 8d 5 ย่อหน้า 4c  
22
13243 นางสาวรุ่งนภา ศรีเถื่อน 1 8a 5 6 5 ย่อหน้า  
23
13296 นางสาวพจนีย์ มีเสือทอง 5 4c 6 8a 5 ย่อหน้า 4c  
24
13307 นางสาวสุพรรษา นุชมอญ 5 8a 5 ย่อหน้า  
25
13334 นางสาวณัฐฐาภรณ์ อินทรักษ์ 5 4c 6 8a 8d 0 /5 ย่อหน้า  
26
13402 นางสาวธนธรณ์ แจ่มจำรุณ 5 8a 8d 5 ย่อหน้า  
27
13453 นางสาวพรพรรณ โยธาจันทร์ FTP 5 8a p  
28
13502 นางสาวชลธิชา มุงคุณ 5 2b 8d 5 ย่อหน้า  
29
13516 นางสาวสุดารัตน์ พยัคสา 5 5 ย่อหน้า  
30
13552 นางสาวพิไลลักษณ์ สิบสี่ชัยยะ 5 4c 8a 4c  
31
13599 นางสาวชนัญญา บุญสร้าง 5 8a 8d 6 5 ย่อหน้า  
32
13600 นางสาวณิชาภัทร คชินทร 5 8a 8d 6 5 ย่อหน้า  
33
13604 นางสาวธาริณี สนิทจันทร์ 5 8a 5 ย่อหน้า 4c  
34
13607 นางสาวเบญจมาศ รอดทิม FTP 5 8a 5 ย่อหน้า  
35
13660 นางสาวรัฐนันท์ โพธิ์ศิริ 5 8a  4c 6 4c  
36
13702 นางสาวจิตราสินีย์ เพิ่มศิลป์ 5 8a  4c 6 0 /5 ย่อหน้า  
37
13708 นางสาวนิศานาถ งอกผล 5 8a  6  7 5 ย่อหน้า  
38
13709 นางสาวปริชญา แก้วคำ 5 8a 8d 5 ย่อหน้า  
39
13715 นางสาวนฤมล สมบุญโภชน์ 5 8a 8d 5 ย่อหน้า  
40
15717 นางสาวบุษยา ฉวีไทย 5 8a 8d 4c 5 ย่อหน้า 4c 8d  
41
13398 นางสาวจิรัฎฐ์ บุญคุ้ม 5 8a 8d p  
42
15746 นางสาวรัชฎาภรณ์ หอมสิงทอง 5 8a 8d 4c p  
43
       
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP