หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

     ข้อมูลการศึกษา

          -  ชั้นอนุบาล 1-3 "โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา" ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา" ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประชานุเคราะห์" ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

          -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม" ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
          -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา:
          -รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันโครงงารคณิตศาตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
          - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแสดงละครทางวิทยาศาสตร์
          -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี วันวิทยาศาสตร์
          -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสีในกิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ
          -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนเรียงความขั้นสูง(Extended Essay)
          -รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิต
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบรรยายภาพแทนความรู้สึก กิจกรรมวันพ่อ
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแบดบินตัน
          -ชมเชย  การเขียนบันทึกรักการอ่าน
          ฯลฯ

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP