ข้อมูลการศึกษา

 

ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิส มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ครูที่ปรึกษา ครูชุลีพร กิ่งสุคนธ์

-สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนโพฒิสารศึกษา เรื่องที่ประทับใจ ที่โรงเรียนโพฒิสารมีสอนว่ายน้ำ ดิฉันชอบเรียนว่ายน้ำ
-สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เรื่องราวที่ประทับใจคือ ได้มีเพื่อนที่ดี เพื่อนที่เข้าใจกัน เลยทำให้ประทับใจ

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 ง30204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
   
SITEMAP