แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เมฆ


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. เมฆสีใดที่ทำให้เกิดพายุฝน พายุลูกเห็บ หรือพายุทอร์นาโด
ก. สีเขียวจางๆ
ข. สีเหลือง
ค. สีแดง
ง. สีฟ้า

2. เมฆในระดัยชั้นสูงเกิดขึ้นที่ระดับความสูงมากกว่ากี่กิโลเมตร
ก. 5 กิโลเมตร
ข. 6กิโลเมเตร
ค. 12 กิโลเมตร
ง. 15กิโลเมตร

3. เมฆก้อนสีขาวมีลักษณะคล้ายฝูงแกะ และลอยเป็นแพ มีช่องระหว่างก้อนคือเมฆชนิดใด
ก. เมฆเซอรัส
ข. เมฆเซอโรสเตรตัส
ค. เมฆอัลโตคิวมูลัส
ง. เมฆอัลโตสเตรตัส์

4. กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งชนิดของก้อนเมฆออกตามลักษณะที่เราเห็นออกเป็นกี่ชั้น
ก. 5 ชั้น
ข. 6ชั้น
ค. 4ชั้น
ง. 3ชั้น

5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเมฆ
ก. เมฆเซอโรคิวมูลัส
ข. เมฆเซอโรสเตรตัส
ค. เมฆเซอรัส
ง. เมฆเมอร์คิวลัส

6. “นิมโบ” หรือ “นิมบัส” แปลว่าอะไร
ก. ฝน
ข. สายฟ้า
ค. พายุ
ง. ฟ้าคะนอง

7. “เซอโร” แปลว่าอะไร
ก. ชั้นกลาง
ข. ชั้นสูง
ค. ชั้นต่ำ
ง. ชั้นต่ำ-ชั้นกลาง

8. “อัลโต” แปลว่าอะไร
ก. ชั้นกลาง
ข. ชั้นสูง
ค. ชั้นต่ำ
ง. ชั้นต่ำ-ชั้นกลาง

9. สิ่งที่ช่วยให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำเป็นก้อนเมฆคือ
ก. เกลือ
ข. น้ำทะเล
ค. ฝุ่นผงเล็กๆ หรือเกลือในบรรยากาศ
ง. ก๊าซในชั้นบรรยากาศ

10. เมฆซึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติมีกี่ลักษณะ เรียกก้อนเมฆนี้ว่าอะไร
ก. 2 ลักษณะ /เมฆคิวมูลัส,เมฆเมฆสเตรตัส
ข. 3 ลักษณะ /เมฆคิวมูลัส,เมฆเมฆสเตรตัส,เมฆคิวมูโลนิมบัส
ค. 4 ลักษณะ /เมฆคิวมูลัส,เมฆเมฆสเตรตัส,เมฆคิวมูโลนิมบัส,เมฆนิมโบสเตรตัส์
ง. 1ลักษณะ/เมฆคิวมูลัส


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP