หน้าแรก
บทคัดย่อ
ทดสอบก่อนเรียน
หมอ
ทันตแพทย์
วิศวะ
พยาบาล
ตำรวจ
ทหาร
แอร์โฮสเตส
นักบิน
อื่นๆ
ทดสอบหลังเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ลักษณะของงานที่ทำ
งานในสายการบินโดยทั่วไปทั้งในและนอกประเทศจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายและหญิงที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน มีหน้าที่หลักสรุปได้ดังนี้ 
1. พนักงานต้อนรับทั้งชาย  และหญิงต้องขึ้นเครื่องบินก่อน  ผู้โดยสารประมาณ 30 นาทีถึง 1  ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกับระบบเครื่องบิน ตำแหน่งที่ต้องประจำบนเครื่อง  อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร( No go Items)  เช่น เสื้อชูชีพ ดับเพลิง ไฟฉาย เครื่องช่วยหายใจ  และต้องทราบว่าพนักงานต้อนรับผู้ใดทำหน้าที่ต้อนรับ ผู้โดยสารบริเวณหน้าประตู   
2. พนักงานต้อนรับชาย(Steward)อาจทำหน้าที่ดูแลในครัว ตรวจสอบจำนวนอาหารและอาหารพิเศษให้ครบ  และตรงกับจำนวนผู้โดยสาร อุ่นอาหารให้ครบและเตรียมอาหารพิเศษออกบริการก่อน
3. พนักงานต้อนรับหญิง ( Air  Hostess) อาจตรวจสอบห้องน้ำ  อุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ความเรียบร้อย  และความสะอาดในห้องน้ำ  ตรวจสอบระบบกำจัดของเสียในห้องน้ำทุกห้องถ้ามีปัญหาขัดข้องต้องแจ้งให้ช่างจัดการแก้ไขเพราะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่     เรียบร้อย เครื่องบินจะไม่ออกทำการบิน นอกจากนี้ ถ้าเป็นการเดินทางระยะยาว ต้องตรวจสอบความเรียบร้อย และจำนวนของหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ  หูฟัง  ถุงเท้า  และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ต้องบริการแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ จากนั้นเตรียมจัดตั้งชุดชาหรือกาแฟให้พร้อมที่จะบริการ 
4. เมื่อผู้โดยสารขึ้นนั่งประจำที่เรียบร้อย ทำหน้าที่แจ้ง  และสาธิตให้ผู้โดยสารทราบถึงการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตรวจดูความ    เรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเครื่องขึ้น และเครื่องลงจึงสามารถเข้านั่งประจำที่ได้  
5. ถ้าเป็นการบินระยะยาว  ทางสายการบินจะบริการอาหารและเครื่องดื่มตามเวลาบริการที่กำหนดไว้โดยพนักงานต้อนรับหญิงมีหน้าที่บริการเครื่องดื่มและอาหาร ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่นั่งของ ผู้โดยสารให้เรียบร้อยและให้บริการอื่นๆ ตามที่ผู้โดยสารต้องการ  โดยพนักงานต้อนรับชายอาจคอยช่วยเข็นรถอุปกรณ์การบริการ  และให้บริการเสริมต่างๆ

สภาพการจ้างงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้  ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่กำหนดในการรับสมัครเท่านั้น   เมื่อผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้ผ่านการรับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้บริการเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน  อาจเข้ารับการฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศ  แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน   
เมื่อผ่านการฝึกเป็นพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินแล้วจะได้รับการปรับเงินเดือน และมีค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละแถบพื้นที่การบิน ระยะเวลาและค่าครองชีพ ตลอดจนค่าของเงินในช่วงที่ทำการปฏิบัติงานในเที่ยวบินนั้น มีสวัสดิการส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆ และโบนัสจะได้รับประมาณ1-3 เท่าของเงินเดือน ซึ่งแล้วแต่ผลกำไรของการประกอบการ  และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ้าปฏิบัติการบินในโซนเอเชียที่นับจากการขึ้นเครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินปลายทางใช้เวลาเดินทาง 24  ชั่วโมงจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยง (perdiem) ประมาณ 3,500 บาทต่อเที่ยว เป็นต้น 
ชั่วโมงการทำงานและการพักจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยทั่วไปแล้วถ้าปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ  ซึ่งเป็นเส้นทางการบินระยะสั้นๆ  ใช้เวลาประมาณ  2    ชั่วโมง  จะไม่มีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ แต่ถ้าบินระยะยาว  1  คืน 1  วัน จะได้วันหยุดพักผ่อน 1 - 2 วัน และในหนึ่งเดือนจะได้วันหยุดพัก 9 - 10 วัน

สภาพการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวัน  และกลางคืนตามกำหนด ตารางการบิน  สภาพการทำงานจะมีความกดดันสูงสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับใหม่  เพราะต้องปรับตัว และต้องทำความคุ้นเคยกับงานบริการที่ต้องปฏิบัติตนให้ครบถ้วน และถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ซึ่งส่วนมากเป็นงานที่ต้องเสริฟอาหาร เดินบริการ ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดเวลาพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา  และทำความสะอาดห้องน้ำตลอดเวลาขณะอยู่บนเครื่องบิน ดังนั้นทางฝ่ายบริหารของสายการบินแต่ละแห่งจะทำการตรวจสอบ   ทดสอบความสามารถและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และศักยภาพของพนักงานต้อนรับเป็นระยะ ๆ    อย่างสม่ำเสมอ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1.สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า
2. ถ้าเป็นหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 - 165 เซนติเมตร อายุ 20-26 ปี 
3. ถ้าเป็นชายไทย  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอายุไม่เกิน 28 ปี สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไปสัดส่วนน้ำหนักพอดีกับความสูง 
4. พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก จะต้องนำผลคะแนนสอบ ไม่ต่ำ กว่า 500 คะแนน ของ TOEIC / TOFEL มาแสดง  
5. มีความสามารถว่ายน้ำฟรีสไตล์โดยไม่หยุด หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร 
6. มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
7. มีไหวพริบ  และปฏิภาณดี  สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP