ชื่อเรื่อง :   สารเสพติด
ผู้จัดทำ :   1. นายณัฐนันท์ พุ่มทอง              เลขที่   9   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
               2. นางสาวเนตรทราย สีสด          เลขที่   20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
               3. นางสาวปฐมพร แสงสังข์         เลขที่   41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1      

           สารเสพติดหมายถึงสารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อ นำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ สารเสพติดมี 4 ประเภท คือ กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท ออกฤทธิ์ผสมผสาน สารเสพติดที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน คือ แอมเฟตามีน อีเฟดรีน ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน โคเคน กัญชาและสารระเหย การติสารเสพติดทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ผู้ที่ติดยาเสพติดจะมีเจ้าอารมณ์ ไม่มีเหตุผล สติปัญญาเชื่องช้า มักเก็บตัวเงียบ ๆ ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆสุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้งแตก  ซึ่งบางครั้งผู้เสพสารเสพติดก็ไปทำอันตรายกับผู้อื่น สารเสพติดนอกจากจะเป็นพิษต่อร่างกายแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย


           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง สารเสพติด
           1.เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด
           2.เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง สารเสพติด      ที่ URL :            http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5102/wbi/565109/

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP