1.เด็กและเยาวชนกับการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
- หมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษพิศภัยและอันตรายของยาเสพติด
- มีความตั้งใจอย่าแน่วแน่ที่จะไม่ริลอง
- ไม่เชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ หรือคำชักชวนใดๆ
- รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ไม่มั่วสุม
- เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ่

2.พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์กับการป้องกันสารเสพติด
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
- แนะนำ ตักเตือน ให้ความรู้แก่สมาชิกของตน ให้ตะหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
- สอดส่องดูแลสมาชิกของตนอยู่เสมอ
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิก
- ให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกมีปัญหา
- ส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม ทุกๆด้า

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP