แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง สารเสพติด


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดไม่ใช่ฤทธิ์ของสารเสพติด
ก. กดประสาท
ข. รบกวนประสาท
ค. กระตุ้นประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน

2. ข้อใดไม่ออกฤทธิ์กดประสาท
ก. ฝิ่น
ข. โคเคอีน
ค. มอร์ฟีน
ง. กระท่อม

3. ข้อใดออกฤทธิ์หลอนประสาท
ก. มอร์ฟีน
ข. อีเฟดีน
ค. กระท่อม
ง. เห็ดขี้ควาย

4. ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ติดสารเสพติด
ก. หิวบ่อย
ข. อารมณ์ร้อน
ค. ซูบผอม
ง. คลุ้มคลั่ง

5. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันยาเสพติด
ก. มีความตั้งใจอย่าแน่วแน่ที่จะไม่ริลอง
ข. เที่ยวกับเพื่อนทุกวัน
ค. ไม่เชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ หรือคำชักชวนใดๆ
ง. เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ่

6. ข้อใดไม่ใช่โทษของสารเสพติด
ก. ทำให้สุขภาพทรุดโทรมทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
ข. ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ค. หิวตลอดเวลา
ง. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

7. ข้อใดเป็นลักษณะของแอมเฟตามีน
ก. เป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น รสขม
ข. เป็นเม็ดกลมแบน
ค. เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม
ง. เป็นยาเสพติด ที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา

8. ถ้าผลิตน้ำเข้าส่งออกสารเสพติดจะมีโทษใด
ก. ติดคุก 50 ปี
ข. ปรับไม่เกิน 200000 บาท
ค. จำคุกตลอดชีวิต
ง. ทั้งจำทั้งปรับ

9. หากมีเพื่อนติดสารเสพติดควรทำอย่างไร
ก. เลิกคบ
ข. นำส่งโรงพยาบาล
ค. แจ้งตำรวจจับ
ง. บอกผู้ใหญ่เพื่อให้นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. สารเสพติดในข้อใดให้โทษร้ายแรง
ก. เฮโรอีน
ข. ฝิ่น
ค. กัญชา
ง. แอมเฟตามีน


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP