คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ นางสาวรุ่งทิวา สกุล โมราสุข ผู้จัดทำคนที่ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1เลขที่ 23.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5102/5123/
 
ชื่อ นางสาวปิยนุข สกุล ป้องป้อม ผู้จัดทำคนที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5102/5142/
 
ชื่อ นางสาวเบญจมาศ สกุล สิทธิภาที
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5102/5140/

 


ชื่อ นางสาวกนกพร สกุล สิโลทศ ผู้จัดทำคนที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 13
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5101/5113/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP