ข้อมูลการศึกษา

              ปี 2544  ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
              ปี 2546  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
              ปี 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
              ปี 2552 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
              ปี 2554  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

              ปี 2555  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค
              ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
                  ครูที่ปรึกษา  คือ  อาจารย์วิมลพรรณ ดีทรัพย์ อาจารย์สมจิตร พิมพันธุ์

                            เรื่องราวที่ประทับใจในขณะศึกษา

   1. สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโพฒิสารศึกษาอำเภอเมือง        จังหวัดนครสวรรค์
       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับเขตการศึกษาที่42        ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
   

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP