บทคัดย่อ

        เนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2556 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำคิดที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับนิทานสอนใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคติสอนใจต่อผู้ที่อ่านโดยในนิทานในแต่ละเรื่องนี้จะแฝงด้วยข้อคิดดีๆเพื่อนำไปปรับใช้ในทางที่ดี พร้อมทั้งยกตัวอย่างพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันเปรียบเทียบกับนิทาน หากเว็บไซต์นี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ชื่อเรื่อง : นิทานสอนใจ

ผู้จัดทำ :   1. นายนายสราวุฒิ           ไม้สน              เลขที่  6        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นางสาวกานดาวสี        วรรณภักดิ์       เลขที่  17      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวศุภฉัตร           สิงห์วี             เลขที่  21      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาวหยาดฟ้า          คำสิทธิ์           เลขที่  22      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

       จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง นิทานสอนใจ
โครงงานจัดทำเพื่อ ให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้จัก นิทานเรื่องต่างๆเเละนำความรู้เเละนำข้อคิดที่ได้จากนิทานมาปฏิติบัติตาม เพื่อ เป็นความรู้ในการศึกษาของบุคลที่สนใจต่อไป 

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=44
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP