คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ นายนายสราวุฒิ    ไม้สน  
             
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5201/5206/
 
ชื่อ นางสาวกานดาวสี    วรรณภักดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5201/5216/
 
ชื่อ นางสาวศุภฉัตร   สิงห์วี    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5201/5220/

 


ชื่อ นางสาวหยาดฟ้า   คำสิทธิ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5202/5221/5221/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP