แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เปลี่ยนข้อความ


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. อาณาจักรนี้แบ่งเป็นกี่ไฟลัม
ก. 6 ไฟลัม
ข. 7 ไฟลัม
ค. 9 ไฟลัม
ง. 8 ไฟลัม

2. สัตว์พวกแรกที่มีระบบหมุนเวียนของเลือดคือสัตว์อะไร
ก. พยาธิตัวกลม
ข. แม่เพรียง
ค. ปลิงทะเล
ง. หอยแครง

3. ใครคือบิดาแห่ง Taxonomy (อนุกรมวิธาน)
ก. Alistotle
ข. John Ray
ค. Lineus\
ง. Copeland

4. ไฟลัม Porifera มีลักษณะที่ไม่มีใครเหมือนคือ
ก. มีเซลล์ 3 ชนิด คือ ammoebocyte/coanocyte/porocyte \
ข. มีหนวดที่มีเข็มพิษอยู่ด้านใน
ค. มีทางน้ำเข้า ostium ทางน้ำออก osculum และมี spicule
ง. มีทางน้ำเข้า osculum ทางน้ำออก ostium และมี spicule

5. ไฟลัม Platyhelminthes มีระบบประสาทแบบใด
ก. ไม่มีระบบประสาท
ข.ร่างแห (nerve net)
ค. แบบขั้นบันได (ladder type)
ง. มีปมประสาทสมอง (cerebral ganglia)

6. ลักษณะเด่นของ Phylum Chordata ที่ไม่มีไฟลัมไหนเหมือน คือ
ก. มีโนโตคอร์ด
ข. เป็น Eucoelomate
ค. เป็นผู้บริโภค
ง. เป็น Endoskeleton

7. สัตว์พวกแรกที่มีระบบหมุนเวียนของเลือดได้แก่
ก. พยาธิตัวกลม
ข. แม่เพรียง
ค. ปลิงทะเล
ง. หอยแครง

8. กลุ่มสัตว์พวกใดที่มีการจัดระเบียบโครงสร้างร่างกายที่มีสมมาตร เป็นแบบเดียวกัน
ก. ดอกไม้ทะเล แมงกระพรุน ดาวเปราะ
ข. เม่นทะเล แม่เพรียง ฟองน้ำ
ค. พลานาเรีย ไฮดรา โอบีเลีย
ง. เพรียงหัวหอม ปลาหมึก อะมีบา

9. สัตว์ชนิดใดที่อยู่ใน Phylum Porifera
ก. ฟองน้ำ
ข. หนอนตัวกลม
ค. ไฮดรา
ง. ไส้เดือน\

10. Phylum Molluscaมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด ยกเว้นข้อใด
ก. ปะการัง
ข. หมึก
ค. หนอนตัวแบน
ง. ฟองน้ำ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP