แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง สัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ปลาชนิดใดเป็นปลาน้ำจืด
ก.ปลาทูน่า
ข. ปลาเสือตอ
ค.ปลากดแดง
ง. ปลากะพงแดง

2. สัตว์น้ำหมายถึงสัตว์จำพวกใด
ก. สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก
ข.สัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำ
ค. สัตว์ที่อาศัยอยู่บนอากาศ
ง. สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน

3. สัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอดหมายถึงสัตว์ในข้อใด
ก.ปลาดุก ปลาดาว
ข.ปลาฉลาม ปลากระเบน
ค. ปลาตะเพียน ปลาทอง
ง. วาฬ โลมา

4. ปลาชนิดใดที่นิยมนำมาทำอาหารและแปลรูปอาหาร
ก. ปลาเสือตอ
ข. ปลาตะเพียนหน้าแดง
ค. ปลากราย
ง. ปลาเทพา

5. ปลาชนิดใดเป็นสัญลักษณืของจังหวัดนครสวรรค์
ก.ปลาเสือตอ
ข.ปลาตะเพียนหน้าแดง
ค. ปลากราย
ง.ปลาเทพา

6. ปลาชนิดใดที่หาได้ยากและปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว
ก.ปลานวลจันทร์
ข.ปลาตะเพียนหน้าแดง
ค.ปลาเสือตอ
ง.ปลาเทพา

7. ปลาชนิดใดนิยมเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจ
ก.ปลากราย
ข. ปลาเสือตอ
ค.ปลานวลจันทร์
ง. ปลาเทพา

8.จระเข้มีนิสัยอย่างไร
ก. ไม่ดุร้ายกับมนุษย์
ข.อารมณ์ฉุนเฉียวดุร้าย
ค. สามารถคุกคีอยู่ได้
ง.เป็นสัตว์เลือดอุ่น จึงมีนิสัยใจดี

9. ปลาชนิดใดพบเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงเท่านั้น
ก.ปลาดุก
ข. ปลาช่อน
ค. ปลากาตูนย์
ง. ปลาเทพา

10.ปลาชนิดใดที่ทางภาคอีสานเรียกว่า “พอน”และ "พรวน"
ก. ปลากราย
ข. ปลาเสือตอ
ค.ปลานวลจันทร์
ง. ปลาเทพา


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP