บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง : วัดนครสวรรค์  
ผู้จัดทำ :  
1.นายธาดา แรมไพร ม.5/3 เลขที่ 2
2. นายปฏิยุทธ์ ม่วงปิ่น ม.5/3  เลขที่ 3
3. นางสาวลลิตา บุญปกครอง ม.5/3 เลขที่ 20
4.นางสาวจตุพร อินทร์กล่ำ  ม.5/3 เลขที่ 24
5นางสาวสุดารัตน์ แพงเพชร. ม.5/3 เลขที่ 38

       เนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2556 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยที่หากินได้ยากโดยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษาค้นหว้าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดนครสวรรค์ที่เกี่ยวกับประวัติของวัดนครสวรรค์และประวัติเจ้าอาวาส พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้น หากเว็บไซต์นี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง   ที่ URL http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5201/wbi/555203/
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP