ประวัติของเจ้าอาวาสวัด

พระเทพปริยัติเมธี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันศุกร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
สถานที่เกิด บ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
อุปสมบท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม  ตำบลห้วยร่วม  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร  วัดห้วยร่วม  เป็นพระอุปัชฌาย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
        ๑. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
        ๒. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
        ๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
        ๔. ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
วิทยฐานะ

        พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
        พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Degree of philossphy (Buddhist Studies)
        พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง จ.นครสวรรค์ Ah Honorary Doctoratc Dcgtcc in Public Administration
งานปกครอง
        พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเจ้าคณะ ๓ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
        พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
        พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
        พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร-พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
        พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีวิสุทธิคุณ
        พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปริยัติ
        พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติเมธี
สังกัดวัด
วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โทร ๐-๕๖๒๒-๐๐๐๖
ชื่อ - นามสกุล
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
Phratheppariyatmethi (Sarit Phrathat), Assistant. Professor, Ph.D.
ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
- เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
- ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
ที่อยู่ที่ทำงาน
- วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร.๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๐๙๙๙๘
E-mail : [email protected]
ประวัติการศึกษา
- ป.ธ.๙ จากสำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง
- ปร.ด. (การจัดการ) (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- กำลังศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

งานวิชาการ เช่น
- งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
- การพัฒนาจิตเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
- การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาในทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ
- กระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาตามหลักอธิกรณสมถะ
- ราชสวัสดี
- แนวคิดการจัดระเบียบสังคมเชิงพุทธ
- พัฒนาการรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์คณะสงฆ์ไทย :ศึกษาเฉพาะกรณีสมัยสุโขทัย-อยุธยา
- งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
- ธรรมอุทยาน เล่ม ๑
- ธรรมอุทยาน เล่ม ๒
- อานิสงส์ พระอาการวัตตาสูตร โดยสังเขป
- ไหว้พระสวดมนต์ชนะมาร
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
2. ได้โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง
4. ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5. ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง
6. ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในงาน “๖๐ ปี อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. ได้รับโล่ผู้มีผลงานดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรม

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP