ทำเนียมพระราชาคณะ
พ.ศ.2444-2552

(ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖)
วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
      พ.ศ.๒๔๕๙    เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณกิติ (ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพ)
      พ.ศ.๒๔๖๒    ย้ายมาอยู่ท่วัดเขาแก้ว
      พ.ศ.๒๔๗๒    เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุธี
      พ.ศ.๒๔๗๘    เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโมลี
      พ.ศ.๒๔๘๘    เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์

พระเทพสิทธินายก

(ห้อง ชาตสิริ ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
      พ.ศ.๒๔๗๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเทพสิทธิ์นายก
      พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระเทพสิทธิ์นายก
      พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธิ์นายก

พระธรรมคุณาภรณ์

(เช้า ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
      พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวรคณาจารย์
      พ.ศ.๒๔๙๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระเมธ๊วรคณาจารย์
      พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาจารย์
      พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมคุณาภรณ์

พระนิพันธ์ธรรมาจารย์

(คล้าย จนฺทโชโต)
วัดสามัคคยาราม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
      พ.ศ.๒๔๔๕ เป็นพระครูชั้นประทวนชื่อว่า "พระครูคล้าย"
      พ.ศ.๒๔๖๗ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ที่ พระครูนิพันธรรมคุต
      พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ พระครูนิพันธรรมคุต
      พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิพันธรรมาจารย์

พระนิภากรโศภณ
(จันทร์ อนุกฺกโม ป.ธ.๖)
วัดชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
สมณศักดิ์
     พ.ศ.๒๔.. เป็นพระครูสัญาบัตร ที่ พระครูนิภากรโศภณ
     พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ พระครูนิภากรโศภณ

พระเทพญาณโมลี

(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์
สมณศักดิ์
     พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์
     พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิธรรมเวที์
     พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิเวที
     พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณโมลี

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP