บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ผู้จัดทำ :1.นายภิเษก                  บันหาร                เลขที่4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
             2.นายพงศ์วิทย์            มาศวรรณา          เลขที่17     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
             3.นางสาวภริดา           แก้วประสิทธิ์        เลขที่25     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
             4.นางสาวฐิติกาญจน์    ประกอบผล          เลขที่29     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
             5.นางสาวประภาพร    ศิริยิ้มแย้ม            เลขที่40     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องโครงสร้างของพืชดอก
                       เพื่อศึกษาเนื้อเยื่อพืชที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างส่วนต่างๆของพืชแบ่งเป็นหลายประเภทเช่น แบ่งตามความสามารถในการแบ่งเซลล์หน้าที่ลักษณะโครงสร้างหรือตามตำแหน่งที่อยู่  ถ้าจำแนกตามความสามารถในการแบ่งเซล์จะแบ่งเนื้อเยื่อพืชเป็น  2 ประเภท คือ เนื้อเยื่อเจริญ กับเนื้อเยื่อถาวร และศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของพืชดอก


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก      
ที่อยู่URL : http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5301/wbi/565302/
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP