แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. โครงสร้างของพืชที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย คือ
ก. ลำต้นอวบน้ำ
ข. มีชั้น Cork เกิดขึ้น
ค. มีใบลดรูปเป็นหนาม
ง. มีปากใบจมลึก

2. วงปี (annula ring) ของพืชเกิดขึ้นได้
ก.ทั้งในลำต้นและรากพืชใบเลี้ยงคู่
ข.เฉพาะในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้น
ค.ในลำต้น รากพืชใบเลี้ยงคู่ ทุกชนิดและในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด
ง.ในลำต้นของพืชจำพวกสน

3. ถ้าตัดลำต้นของพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ เช่น ผักกะเฉด ตามขวาง เนื้อที่ที่พบในชั้นคอร์เทอกซ์ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วย
ก. chlorenchyma , sclerenchyma , parenchyma
ข. collenchyma , chlorenchyma , parenchyma
ค. chlorenchyma , sclerenchyma , air space
ง. chlorenchyma , parenchyma , air space

4.ใน cotex ของพืชใบเลี้ยงคู่ มักจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น collenchyma, sclerenchyma และ parenchyma เพราะเหตุใด parenchyma จึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็น cambium ได้ดีกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ
ก.เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่น
ข.เพราะเซลล์มีผนังบางแบะเป็นเซลล์มีชีวิตอยู่
ค.เพราะเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงชนิดเดียวใน cortex
ง. เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้ดีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า

5.เมื่อดูชิ้นส่วนที่ตัดตามขวางของพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และพบว่าใจกลางของชิ้นส่วนนั้นเป็นเนื้อเยื่อไซเลม แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นส่วนของ
ก.ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่
ข.รากของพืชใบเลี้ยงคู่
ค.ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ง.ส่วนอื่นๆ ของลำต้นนอกจากเมล็ด

6.เนื้อเยื่อไซเลมประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่าง ๆ คือ
ก.คอมพาเนียนเซลล์กับเทรคีด
ข.เทรคีดกับเวสเซลเมมเบอร์
ค. เวสเซลเมมเบอร์กับซีฟทิวบ์เมมเบอร์
ง. ซีฟทิวบ์เมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลล์

7.โครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับทางเดินอาหารในสัตว์ คือ
ก. ราก
ข. ไซเลม
ค. โฟลเอ็ม
ง.วาสคิวลาร์บันเดิน

8.ส่วนของรากที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อการลำเลียงน้ำ คือ
ก.เอพิเดอร์มิส
ข.คอร์เทกซ์
ค.เอนโดเดอร์มิส
ง.เพริไซเคิล

9.เซลล์ในชั้น cortex ในรากและลำต้นมีลักษณะ
ก. collenchyma
ข. parenchyma
ค. sclerenchyma
ง.pith

10.รากแขนงจะแตกออกจากส่วน pericycle ส่วนกิ่งจะแตกออกจาก
ก.cortex
ข. pericycle
ค. endodermis
ง. vascular bundle


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP