บทคัดย่อ

คำอธิบาย: http://1.bp.blogspot.com/_fOUpDcelr6Q/SrEgJBSBAgI/AAAAAAAAAX8/mBRVHzhZ9Eo/s320/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG 

ชื่อเรื่อง : เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ :  1. นาย เนติธร                คุณดิลกณัฐวสา       เลขที่   4      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                2. นายธีรศักด์               บางเหลือง               เลขที่   15     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                3.นางสาววราภรณ์       ใจชื่น                       เลขที่   22     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                4.นางสาวณัฐพร           พันหล้า                   เลขที่   24     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4                                                  
                5.นางสาวผกามาศ         พรมมา                   เลขที่   42     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำ ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลัก สูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2556 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะศึกษาสำรวจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย: http://www.vcharkarn.com/userfiles/19660/12%20%281%29.jpg   
 ที่ URL : http://www.nanthakornchemistry.blogspot.com/2010/10/petroleum.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP