เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuel
        หมาย ถึงเชื้อเพลิงที่ได้จากการหมักทับถมกันของสารอินทรีย์ทั้งจากพืชและสัตว์ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ให้เกิดพลังงานต่าง ๆ
        เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ มี 3 ประเภท ดังนี้
                  1. ถ่านหิน    
                  2. หินน้ำมัน    
                  3. ปิโตรเลียม

คำอธิบาย: http://4.bp.blogspot.com/_XSX6sFjDKN4/TK12XaL9RdI/AAAAAAAAAAY/scxGP6iLXt0/s320/Fossil1.jpg

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP