แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

2. ข้อใดจัดเป็นประเภทของถ่านหินทั้งหมด
ก. พีต บิทูมินีส หินอัคนี
ข. ซับบิทูมินัส เอนทราไซต์ ลิกไนท์
ค. ลิกไนท์ พีต หินตะกอน
ง. หินไรโอไลต์ หินแกรนิต หินบะซอลต์

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของถ่านหิน
ก. เป็นหินตะกอนที่กำเนิดมาจากซากพืช
ข. ลักษณะแข็งแต่เปราะ
ค. มีสีแดงอิฐถึงส้ม
ง. มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน

4. หินน้ำมันมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

5. . ข้อใดคือส่วนประกอบของหินน้ำมัน
ก. สารประกอบอนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์
ข. ออกซิเจน ไฮโดรเจน
ค. คาร์บอนได้ออกไซด์ สารอินทรีย์
ง. คาร์บอน ซัลเฟอร์

6. . ข้อใดใม่ใช่การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน
ก. เป็นแหล่งพลังงาน
ข. แร่ธาตุยูเรเนียม วาเนเดียม สังกะสี โซเดียมคาร์บอเนต แอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน
ค. เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ง. เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแก๊สหุงต้ม

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะน้ำมันปิโตรดิบ
ก. มีลักษณะข้นเหนียว จนถึงหนืดคล้ายยางมะตอย
ข. มีสีเหลือง เขียว น้ำตาลจนถึงดำ
ค. มีความหนาแน่น 0.79 – 0.97 g/cm3
ง. เมื่อกักเก็บไว้เป็นเวลานานจะมีฟอง

8. . ข้อใดเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของน้ำมันดิบ
ก. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน
ข. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน และแอนไคน์
ค. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลไคน์ และไซโคลแอลไคน์
ง. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน และแอลคีน

9. . ข้อใดความหมายของปิโตรเลียม
ก. น้ำมันที่ได้จากหิน
ข. น้ำมันที่ได้จากดิน
ค. น้ำมันที่ได้จากไม้
ง. น้ำมันที่ได้จากซากพืชซากสัตว์

10. . ข้อใดไม่ใช่ยางของปิโตรเลียม _____________________________________
ก. ยางสด
ข. ยางดิบ
ค. ยางสังเคราะห์
ง. ไม่มีข้อที่ถูก


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP