คณะผู้จัดทำ

 

 


นาย เนติธร  คุณดิลกณัฐวสา  เลขที่ 4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่  ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก  
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5401/5404/
 
นาย ธีรศักดิ์    บางเหลือง  เลขที่ 15
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่  จัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2556student/m5/c5401/5415/
 

นางสาว วราภรณ์    ใจชื่น  เลขที่ 22
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/5422/

 

นางสาวณัฐพร   พันหล้า   เลขที่  24
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร                                                     http://chaiwbi.com/2556student/m5/c5402/5424/index.html

 

นางสาว ผกามาศ      พรมมา     เลขที่ 42
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/5441/


 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP