บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : อะไรหว่าที่อยากเป็น

ผู้จัดทำ :     1. นาย อิสรพงษ์ คล้ายแก้ว       เลขที่   1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                2. นางสาวเสาวลักษณ์ ล่ำสัน    เลขที่   23     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                3.นางสาวหนึ่งฤทัย เทศเขียว   เลขที่  36     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                4.นางสาวศรีวรรณ ใจบิดา       เลขที่   45    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซตเนื่องจากทางด้านคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2556 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน โดยโครงงานนี้มีท่านอาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ทางด้านคณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะศึกษาสำรวจความใฝ่ฝันและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง อะไรหว่า...ที่อยากเป็น?


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง อะไรหว่าที่อยากเป็น


 
 ที่ URL : http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/wbi/565410/index.html

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP