ความมายและความสำคัญของอาชีพ

อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ

ความสำคัญของอาชีพ
การมีอาชีพ เป็นสิ่งที่สำคัญในวิถีชีวิต
และการดำรงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพ
เป็นการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและ
การบริการ ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและที่สำคัญคือ อาชีพมีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ
ความสำคัญของอาชีพจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน
ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

 

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP