สรุปผลการสำรวจ

จากการสำรวจความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพนักเรียนจำนวน 100 คน ในโรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยแบ่งออกเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้น 50 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 คน  สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

-นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                    แพทย์           20       คน

                วิศวกรรม          15       คน

                   คุณครู            7         คน

                   สถาปนิก          5         คน

                     ทนาย            3           คน

                           รวม        50        คน

  -นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                     แพทย์           20       คน

                วิศวกรรม          10         คน

                   คุณครู            10        คน

                   พยาบาล           3           คน

                    ตำรวจ           2            คน

                    นักบิน             5            คน

                        รวม           50        คน

              รวมทั้งสิ้น 100 คน  

                           แพทย์       40       คน

                       วิศวกรรม      25      คน

                           คุณครู      17        คน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP