แนะแนววิศวกรรม


    วิศวกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบ
และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาดัดแปลง
และปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ
และมีความถนัดเชิงวิศวกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดในการเรียน 5 ปี
ชั้นปีที่ 1 การเรียนการสอนจะอยู่ในหมวดวิชาพื้นฐานก่อนได้แก่ คณิตศาสตร์
(แคลคูลัส แลขาวิเคราะห์และสมการดิฟเฟอเรนเชียล )วิทยาศาสตร์ (ความร้อน แสง เสียง
แม่เหล็กไฟฟ้าและวิชาพื้นฐานในบางส่วน

       ผู้เรียนสามารถศึกษาวิชาที่ตนเองชอบได้ เช่น
1. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การออกแบบ
และสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำเอาความรู้ทางด้านระบบดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการออกแบบ จัดสร้างและกระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ
เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเลียม พลาสติก ยาง กระดาษและสารเคมีพื้นฐานเช่น กรด ด่าง แก๊ส
โดยศึกษาหลักการกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่ทำหนาที่ให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงในส่วนผสม สถานะ ภาวะ
และลักษณะสมบัติของการผลิตไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการอย่างปลอดภัยและประหยัด
3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบแปลนการติดตั้ง ควบคุมการใช้งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ระบบความเย็น ระบบปรับภาวะอากาศ และระบบประเภทท่อต่าง ๆ
4. สาขาวิศวกรรมเรือ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบ
รวมทั้งการผลิตและการประกอบพาหนะทางน้ำต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบระบบต่าง ๆ ภายในตัวเรือ เช่น ท่าเรือ
อู่ต่อเรือ และวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาขาอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
5. สาขาวิศวกรรมยานยนต์
เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ในด้านการออกแบบและด
้านการผลิต มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและรู้จักใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิชาที่เกี่ยวการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์
และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อีเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
โดยเน้นหนักทางด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัยและประหยัด
7. สาขาวิศวกรรมโยธาศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ได้แก่
วิศวกรรมสำรวจ การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม วิศวกรรมโครงสร้าง
เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์ของวัสดุและโครงสร้าง การทดสอบคุณสมบัติทาง
กล และกำลังทางวัสดุทางวิศวกรรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างไม้ เหล็ก
8. สาขาวิศวกรรมโลหการ เป็นศาสตร์และศิลปะในการสกัดโลหะจากสินแร่ของมันแล้วทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
9. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
และสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ ในสาขานี้มี
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช่วางแผนป้องกันและ
รณ รงค์กับมลภาวะต่าง ๆ ของสภาวะสิ่งแวดล้อม
10. สาขาวิศวกรรมสำรวจ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับวางแผน การรังวัด การคำนวณ
และวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นผิวโลก เพื่อนำมาใช้ในการทำแผนที่แผนผังหรือกำหนดค่าพิกัด เช่น
การออกแบบทางหลวงและเขื่อน การรังวัดที่ดิน การชลประทาน
11. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตแร่ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศ
12. สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เกี่ยวข้องกับการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม
13. สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับการวางแผนวิเคราะห์ และควบคุมระบบการผลิต
ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารทางธุรกิจ โดยเน้นหนักทางด้านการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการผลิตและการวาง
แผนและประสานงานระหว่างโรงงานกับฝ่ายบริหารด้วย
14. สาขาวิศวกรรมวัสดุ มุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุทั้งการใช้
งานและทางอุตสาหกรรมและควบคุมวิชาหลัก ๆ เช่นโครงสร้าง สมบัติ และกระบวนการ
15. วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 3 สาขาซึ่งประกอบด้วย
อากาศพลศาสตร์ การขับด้านอากาศยาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ และควบคุมการบิน
และการออกแบบโครงสร้างอากาศยาน
16. สาขาวิศวกรรมเกษตร
ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมในการผลิตทางการเกษตร การแปรสภาพ
และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
ในด้านปริมาณและคุณภาพ
17. สาขาวิศวกรรมอาหาร หลักของวิศวกรรมอาหาร และการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
ให้อยู่ในรูปของอาหาร การเก็บรักษาอาหาร
การผลิตอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งการออกแบบวิเคราะห์และทดสอบเครื่องจักรกลอาหาร
18. สาขาวิศวกรรมชลประทาน ได้แก่ หลักการชลประทาน การออกแบบชลประทานในไร่
นาชนิดต่าง ๆ เช่น การให้น้ำแบบผิวดิน แบบฉีดฝอยและแบบหยด การวางแผนและออกแบบ
การส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ
19. สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์อุทกวิทยา
ผิวดินและใต้ดิน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำการควบคุมคุณภาพน้ำ

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP