คณะผู้จัดทำ

 

นาย อิสรพงษ์ คล้ายแก้ว เลขที่ 1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก  
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ

http://chaiwbi.com/2556student/m5/c5401/5401/

  นางสาว เสาวลักษณ์ ล่ำสัน เลขที่ 23
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/5423/
 

นางสาว หนึ่งฤทัย เทศเขียว เลขที่ 36
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร

http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/5436/

 


นางสาว ศรีวรรณ ใจบิดา เลขที่ 45
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2556student/m5/d5402/5445/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP