หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

                           ข้อมูลการศึกษา

            

   ชั้น อนุบาล1 เรียนที่โรงเรียน บูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
   ชั้น อนุบาล2 เรียนที่โรงเรียน บูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่2 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่3 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่4 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่5 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่6 เรียนที่โรงเรียนบูรพาศึกษา ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
   หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 แล้วได้ไปต่อระดับการศึกษามัธยมต้นที่โรงเรียน นครสวรรค์
   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนครสวรรค์

   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนนครสวรรค์
   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนนครสวรรค์ ์
   เมื่อจบระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ไปศึกษาต่อระดับชั้นการศึกษามัธยมตอน
   ปลาย ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ต. อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ห้อง6 สายศิลป์คำนวณ
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ต. อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP