ข้อมูลการศึกษา

      ปี 2543 ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
      ปี 2545 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
      ปี 2550 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
      ปี 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
      ปี 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
      ปี 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

      ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
      ครูที่ปรึกษา คือ นายชัยมงคล เทพวงษ์ และนายสมพงษ์ เชเดช

เรื่องราวที่ประทับใจในขณะศึกษา
      1. สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
       • ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 3) ในหัวข้อเรื่อง My Family ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ในเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
       • ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลักไวยกรณ์
และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
      2.สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวัดวิวิตตาราม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
      • ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย

      • ได้ร่วมทำกิจกรรม โรงเรียนดีประจำอำเภอ “โรงเรียนในฝัน”ในปี 2552 (กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์) โดยการเป็นมัคคุเทศน้อยนำคณะกรรมการชมผลงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
      • ได้กล่าวเปิดงานโรงเรียนดีประจำอำเภอ “โรงเรียนในฝัน” โดยเป็นภาษาอังกฤษ

ความภาคภูมิใจที่ได้รับในศึกษาอยู่ในโรงเรียน
      • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 1(ประถมศึกษาปีที่ 3) ในหัวข้อเรื่อง My Family
      • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
การใช้หลักไวยกรณ์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP