ความเป็นมา
         ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย  เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราและยังเป็นการใช้มิตทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การแสดงออกถึงความกตัญญู อันเป็นลักษณะที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสมัครสามัคคี ทั้งต่อคนในครอบครัว สังคมประเทศชาติอีกด้วย
         วันสงกรานต์ถือว่าเปป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน  เอื้อาทร  และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน  ความอบอุ่น  และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด  โดยใช้  น้ำ  เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ปัจจุบันแม้ไทยเรานับวันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่ของทุกๆปี แต่เป็นปีใหม่แบบสากลนิยม แต่ด้วยลักษณะพิเศษและกิจกรรมที่คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทาน  การอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ร่าวงลับการสรงน้ำพระ  การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  การเล่นน้ำ และการละเล่นรื่นเริงต่างๆ  ล้วนทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ยังถือประเพณีสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทย ๆ ที่เป็นเทศกาลแห่งความเอื้อาทร เกื้อกูลผูกพันซึ่งกันและกัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 , 14 , 15  เมษายนของทุกปี  ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันเพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับไปยังถิ่นฐานของตน  เพื่อไปร่วมทำบุญเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ บุพการี สนุกสนานกับครอบครัว และเพื่อนฝูง
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP