ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายการปรับปรุง
 

รายชื่อสมาชิกกลุ่มห้อง  5/1  |  5/2  |  5/3  |  5/4  |  5/5  |  5/6  |  5/7  |  5/8  |

No
ID
     ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
9
13436 นายศุภฤกษ์  ภู่พลับ  FTP1
1
1
16
13193 นางสาววนิดา  ปาทาน
1
2
18
13199 นางสาวสุดารัตน์  เจริญพร
1
3
32
13552 นางสาวพิไลลักษณ์  สิบสี่ชัยยะ
1
4
41
13709 นางสาวปริชญา  แก้วคำ
1
5
3
13167 นายสัญจร  หงษ์ไทย  FTP1
2
6
11
13488 นายศุภสัณห์  โตติยะ
2
7
17
13196 นางสาวศรุตา  ต้นสุนทร
2
8
23
13296 นางสาวพจนีย์  มีเสือทอง
2
9
40
13708 นางสาวนิศานาถ  งอกผล
2
10
4
13317 นายพรพิพัฒน์  พ่งเฟี้ยม
3
11
20
13232 นางสาวนันทพร  วันโทน
3
12
33
13599 นางสาวชนัญญา  บุญสร้าง
3
13
45
15746 นางสาวรัชฎาภรณ์  หอมสิงทอง
3
14
6
13383 นายภาณุพงษ์  จีปน
4
15
8
13431 นายวีรพัตร์  โตเขียว
4
16
22
13243 นางสาวรุ่งนภา  ศรีเถื่อน
4
17
39
13702 นางสาวจิตราสินีย์  เพิ่มศิลป์
4
18
12
13668 นายกฤษณะ  อำมาตร์ทัศน์
5
19
19
13231 นางสาวนัฐติกานต์  อาจผึ่ง
5
20
25
13334 นางสาวณัฐฐาภรณ์  อินทรักษ์
5
21
44
15717 นางสาวบุษยา  ฉวีไทย
5
22
5
13324 นายโอบกิจ  อิ่มน้อย
6
23
21
13234 นางสาวนิรชา  แสงทอง
6
24
28
13453 นางสาวพรพรรณ  โยธาจันทร์  FTP2
6
25
35
13604 นางสาวธาริณี  สนิทจันทร์
6
26
1
13099 นายเจษฎา  พูลผล
7
27
13
13123 นางสาวกัญญาวีร์  ธูปจันทร์
7
28
24
13307 นางสาวสุพรรษา  นุชมอญ
7
29
26
15398 นางสาวจิรัฏฐ บุญคุ้ม
7
30
7
13416 นายเกษมโชค  เชี่ยวชาญ
8
31
14
13179 นางสาวณัชชา  ภู่ห้อย
8
32
27
13402 นางสาวธนธรณ์  แจ่มจำรุณ
8
33
36
13607 นางสาวเบญจมาศ  รอดทิม  FTP2
8
34
10
13483 นายมณเทียน  โพธิ์เกตุ
9
35
15
13180 นางสาวณัฐธยาน์  แย้มแสน
9
36
29
13502 นางสาวชลธิชา  มุงคุณ
9
37
38
13660 นางสาวรัฐนันท์  โพธิ์ศิริ
9
38
2
13164 นายรุ่งโรจน์  ศรีพูล
10
39
30
13516 นางสาวสุดารัตน์  พยัคสา
10
40
34
13600 นางสาวณิชาภัทร  คชินทร
10
41
43
13715 นางสาวนฤมล  สมบุญโภชน์
10
42
   
43
   
44
   
45
   
46
   
47

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP