บทคัดย่อ
              
               เพื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านประจำหมูบ้านบ้านมะเกลือ ว่ามีอะไรบ้างวิธีทำแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรและคนนิยมทานอะไร วิธีทำทำอย่างไรเพื่อเป็นความรู้ให้กับรุ่นต่อๆ ไปหรือเพื่อนเป็นความรู้ให้กับคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารพื้นบ้าน และจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวผู้จัดทำเอง

ชื่อเรื่อง :อาหารพื้นบ้านชุมชนบ้านมะเกลือ

ผู้จัดทำ :   1. นาย ณัฐวุฒิ น่วมโต      เลขที่ 8    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. น.ส อัจฉรา จีนพัด        เลขที่ 19  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. น.ส ดวงเดือน บัวเรื่อง  เลขที่ 32  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. น.ส.ประกายดาว กันเกา เลขที่ 44  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นบ้านชุมชนบ้านมะเกลือ
  1. เพื่อศึกษาอาหารประจำหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
  2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารพื้นบ้านประจำหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP