ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13847 นายธนพล เทพวงษ์ **   สอน FTP
2
13849 นายธีรดนย์ ขันดา 1 2 4 5 6 4c    
3
13850 นายปฏิวัติ แพรงาม 1 2 4 5 6 4c    
4
13895 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ 1 2 4 5 6 4c    
5
13899 นายธีรพัฒน์ พรหมตัน 1 2 4 5 6 4c    
6
13903 นายปิยะพงษ์ ดีนุช 1 2 4 5 6    
7
13910 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน 1 2 4 5 6    
8
14113 นายสิทธิโชค โพธิ์แสง FTP 1 2 4 5 6    
9
14421 นายศุภณัฐ สำแดงเดช 1 2 4 5 6 4c    
10
14572 นายสมพร พัสสร 1 2 4 5 6 4c    
11
13875 นางสาวธัญญารัตน์ เดชขจรศักดิ์ 1 2 4 5 6 4c    
12
13879 นางสาวพัชริดา เกตุอ่อน 1 2 4 5 6 4c    
13
13883 นางสาววาสนา พุดตานทอง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
14
13885 นางสาวศศิธร ทองปัญญา 1 2 4 5 6    
15
13888 นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์มหันต์ 1 2 4 5 6    
16
13890 นางสาวอรพรรณ ดาราเพ็ญ 1 2 4 5 6    
17
13911 นางสาวกมลชนก อินทลักษณ์ 1 2 4 5 6    
18
13912 นางสาวกุลธิดา ฉิมมา 1 2 4 5 6 4c    
19
13914 นางสาวณัฐธิดา เทศถัน FTP 1 2 4 5 6    
20
13916 นางสาวดาราเรศ โพธิ์ปาน 1 2 4 5 6    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13919 นางสาวธนิษฐา แจ้งชาติ 2 4 5 6 4c    
22
13921 นางสาวนุสรา สุดใจ 2 4 5 6 4c    
23
13924 นางสาวพัทรพร เลิศวิริยะนนท์ 2 4 5 6 4c    
24
13927 นางสาววราภรณ์ ทองเงิน 1 2 4 5 6 4c    
25
13932 นางสาววิรัญญา ศรีวรรณ์ 2 4 5 6 4c    
26
13933 นางสาววิลาวัลย์ โชคทวีพาณิชย์ 2 4 5 6 4c    
27
13934 นางสาวสมฤดี น้อยเอี่ยม 2 4 5 6 4c    
28
13938 นางสาวอภินันท์ ยอดสิน 2 4 5 6 4c    
29
13939 นางสาวอมรรัตน์ จันทร 1 2 4 5 6 4c    
30
13941 นางสาวอินทุอร คชฤทธิ์ 2 4 5 6 4c    
31
13980 นางสาวพิมพ์ชนก เกตุกิจ FTP 1 2 4 5 6 4c    
32
14013 นางสาวจรูญวรรณ ประเสริฐสุข 2 4 5 6 4c 8d    
33
14027 นางสาวเพ็ญนภา ขันธนันท์ 1 2 4 5 6 4c    
34
14028 นางสาวภัทราภรณ์ จันทาทอน 1 2 4 5 6    
35
14029 นางสาวลลิตา ปลาพันธุ์ดี 1 2 4 5 6 4c    
36
14031 นางสาววริศรา ยืนยง FTP 1 2 4 5 6    
37
14038 นางสาวสุจิตรา นามวงศ์ 1 2 4 5 6 4c    
38
14042 นางสาวแสงแก้ว ชิดชม 1 2 4 5 6 8a    
39
14095 นางสาวอรพรรณ นรพักตร์ 2 4 5 6    
40
14264 นางสาวจเร ขุนศรีรอด 2 4 5 6 @  
41
14406 นางสาวโยษิตา โมราสุข 1 2 4 5 6    
42
14427 นางสาวเบญญา ปั้นนาค 2 4 5 6    
43
14428 นางสาวภัศรา ผ่องอำไพ 2 4 5 6 4c    
44
17026 นางสาวอรปภา ธงริ้ว 2 4 5 6    
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP