ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13845 นายณัฐพล เจริญขำ FTP 1 2 2a 4 5 6 4c    
2
13851 นายปารเมศ บรรดาศักดิ์ FTP 1 2 2a 4 5 6 4c   เปลี่ยน
3
13853 นายพชร ปัทมาลัย 1 2 2a 4 5 6 4c    
4
13854 นายพชรดนัย จันทร์นาฝาย 1 2 2a 4 5 6 4c    
5
13862 นายสิทธิพล ถมเพ็ชร 1 2 2a 4 5 6 4c    
6
13892 นายกฤษณะ กันทะนงค์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
7
13894 นายคฑาวุธ สนิทชาติ 1 2 2a 4 5 6 4c    
8
13896 นายณัฐวุฒิ น่วมโต 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
9
13954 นายเพิ่มพูน เสือดี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
10
14009 นายศิวพล โพธิ์พึ่ง 1 2 2a 4 5 6 4c    
11
14011 นายอัฐวุฒิ จันทาทอง 1 2 2a 4 5 6 4c    
12
14239 นายกิตติธัช โพธิ์ศรี 1 2 2a 4 5 6 4c    
13
16383 นายภาคิน ขวัญเพ็ง      
14
13866 นางสาวกานดา เกตุชรา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
15
13873 นางสาวธนพร พูลเขตกัน 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
16
13876 นางสาวปิยะนุช ศรีบุญยงค์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
17
13884 นางสาววิภาวรรณ จักรแก้ว 1 2 2a 4 5 6 4c    
18
13886 นางสาวศศิประภา แสงสุวรรณ์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
19
13891 นางสาวอัจฉรา จีนพัด 1 2 2a 4 5 6 4c    
20
13913 นางสาวชนัณกาญจน์ คีรีรัตน์สกุล 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13920 นางสาวพิชญ์ชัญญา จันทร์สงเคราะห์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
22
13923 นางสาวพรสุดา สนพะเดิม 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
23
13925 นางสาวรังสิมา รอดไพร FTP 1 2 2a 4 5 6 4c    
24
13928 นางสาววรินทร เพิ่มกสิกรรม 1 2 2a 4 5 6 4c    
25
13974 นางสาวณัฐกานต์ ไกรนิตย์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
26
13987 นางสาวสุมิตรา ดีสารพันธ์ 1 2 4 5 6    
27
14019 นางสาวทวีพร ยิ้มเจริญ 1 2 2a 4 5 6 4c    
28
14036 นางสาวศิริลักษณ์ สัจวรรณ 1 2 2a 4 5 6 4c    
29
14134 นางสาวรติมา บรุณพันธ์ 1 2 5 6 4c    
30
14226 นางสาวภานุสา ยิ้มละมัย 1 2 2a 4 5 6 4c    
31
14265 นางสาวชาลิตา คงเนตร 1 2 5 6    
32
14267 นางสาวดวงเดือน บัวเรือง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
33
14272 นางสาวพลอยไพลิน บุญคำ FTP 1 2 5 6    
34
14275 นางสาวศศิภรณ์ มากคุณ 1 2 5 6 4c    
35
14309 นางสาวจิดาภา โฉมยา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
36
14310 นางสาวณัฐพร คำแหง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
37
14311 นางสาวทิพย์สุดา ทิ้งทอด 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
38
14316 นางสาวปิยะนุช บุตรศรี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
39
14317 นางสาวภัทราพร กิจสำรวม 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
40
14318 นางสาวภัทราวดี ไกรสังข์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
41
14365 นางสาวรัฐญากร จันทร์ดา 1 2 5 6 4c    
42
14395 นางสาวณัฐจีตา รักธัญกร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
43
15163 นางสาวกิตติยา กล้าดี 1 2 2a 4 5 6 4c    
44
15170 นางสาวประกายดาว กันเกา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
45
15182 นางสาวปัทมรัฐ ปัทมธรรม      
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP