ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13843 นายชญานิน ตรงวรกุล FTP 1 5 2    
2
13848 นายธนาธิป อาทร 5    
3
13856 นายพีรวิชญ์ ยิ้มแพร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
4
13858 นายรัฐศาสตร์ พรมฉิมพลี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
5
13859 นายศตวรรษ พิลึก 1 2 5 6 4c    
6
13956 นายยุทธนา ศรีวงษ์จันทร์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
7
14000 นายณัฐวุฒิ คาระวะดี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
8
14155 นายปริญญา อิ่มใจ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
9
14389 นายวุฒิไกร บริภารัตน์ (หัวหน้า) 1 2 5 6    
10
15165 นายวรวุฒิ โตสุข 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
11
16301 นายศุภกิจ ทองคำ 1 2 5 6    
12
16302 นายอธิปปมินทร์ ศรีสวัสดิ์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
13
13867 นางสาวขวัญตา วัดพ่วงแก้ว 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
14
13870 นางสาวจุฑามาศ อายุวรรณ FTP 1 2 5 6 @  
15
13877 นางสาวพรชิตา วรวาส 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
16
13878 นางสาวพฤกษา ศรีคงทน 1 2 2a 4 5 6 4c @  
17
13880 นางสาวเมทินี บำรุงศรี 1 2 2a 4 5    
18
13915 นางสาวณัฐมนต์ มิ่งเมือง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
19
13922 นางสาวปัทมา ตันทร 1 2 2a 4 5 6 4c    
20
13929 นางสาววลาพร รื่นรมย์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13936 นางสาวสุมิตรา กรณีย์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
22
13967 นางสาวกนกภรณ์ บุญสุพิน 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
23
13985 นางสาวสุธาสินี ไชยศรี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
24
13990 นางสาวอนุสรา ส้มมีสี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
25
14012 นางสาวขนิษฐา ชีปู FTP 1 2 5 6 4c    
26
14014 นางสาวจิรัญญา เหลือสืบพันธ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
27
14018 นางสาวดารารัตน์ ประชาบุตร FTP 1 2 2a 4 5 6 4c    
28
14025 นางสาวพัฒธรินทร์ วรรณวงค์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
29
14076 นางสาวจันทร์จิรา วรวาส 1 2 2a 4 5 6 4c    
30
14117 นางสาวจันทกานต์ วิเก็ง 1 2 5 6 4c    
31
14222 นางสาวเนตรนรินทร์ สิงห์เหม (ออก) 1 2 2a 4 5 6 4c
(ออก)
 
32
14224 นางสาวพิชชาพร นาคกราย 1 2 2a 4 5 6 4c    
33
14234 นางสาวสุนิษา ปานสุด 1 2 2a 4 5 6 4c    
34
14274 นางสาวเมษา พาริก 1 2 5 6 4c    
35
14320 นางสาววิปัศยา แก้วทอง 1 2 2a 4 5 6 4c    
36
14351 นางสาวญาณิศา ครุฑธจร 1 2 5 6 4c    
37
14354 นางสาวทิตยา สุวรรณบาง 1 2 2a 4 5 6 4c    
38
14404 นางสาวเพชรรัตน์ เพชรรักษ์ 1 2 2a 4 5 6 4c    
39
14408 นางสาวศศิพร ชาติบุตร 1 2 2a 4 5 6 4c    
40
14414 นางสาวสิริประภา เขียวสีม่วง 1 2 2a 4 5 6 4c    
41
16303 นางสาวภัทราวดี เข็มเพชร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
42
16304 นางสาววรรณา บุญไสว 1 2 2a 4 5    
43
16305 นางสาววาสนา แจ่มหอม 1 2 5 6 4c    
44
16381 นางสาวเจนจิรา ธูปบูชา 1 2 5 6 4c    
45
16403 นางสาวกนิษฐา ชีพา (ออก) 1 2 5 6 4c    
46
17033 นางสาวฟาติมา อักนิษฐธีรพันธ์ ย้ายใหม่      
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP