ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13846 นายเดชา เพ็ญภู่ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
2
13857 นายภุมเรศ เสือเจริญ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
3
13998 นายจิระพันธ์ อัสดร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
4
16306 นายการัณย์ วีระสัย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
5
16307 นายตะวัน ติยานันต์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
6
16308 นายบุญแก้ว จุมสุวรรณ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
7
16309 นายศรุต แซงคำ 1 5 6    
8
17028 นายฐากูร บุญโสดากร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
9
13889 นางสาวศุวตา เถลิงศรี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
10
13972 นางสาวจิดารัตน์ สิงห์ลอ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
11
13991 นางสาวอัญชลี ปรางทับทิม 1 5 6    
12
14023 นางสาวปรียานุช หาดรื่น 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
13
14026 นางสาวพิมพร อ้นทอง FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
14
14040 นางสาวสุนทรีย์ จันทร์อุดม FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
15
14041 นางสาวสุนิษา ประดิษฐ์เถระ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
16
14091 นางสาวสิริยาพร พินิจเกสร 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
17
14119 นางสาวชญาณี สีอ่อน 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
18
14137 นางสาววรรณิดา ทวีชาติ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
19
14139 นางสาววิชุดาพร กล้วยหอมทอง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
20
14308 นางสาวจริยา ปานเรือง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
14314 นางสาวบุษกร ศิริทัย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
22
14319 นางสาววรรณวิษา ศรีเถื่อน 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
23
14321 นางสาววิมลรัตน์ บุญเปลี่ยน 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
24
14324 นางสาวสวรรยา สิริสิทธิกานต์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a @  
25
14326 นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์อ้น 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
26
14352 นางสาวญาสิรินทร์ นิสยันต์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
27
14360 นางสาวน้ำฝน สีกรชำนาญ 1 2 5 6    
28
14394 นางสาวกัญญาณัฐ ม่วงขวัญ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
29
14402 นางสาวพรรณรายณ์ วุฒิผล 1 2 2a 4 5 6 4c 8a แก้ ban แก้ด่วน
30
14573 นางสาวสุพัตรา พัสสร 1 5 64c    
31
16310 นางสาวกุลกนก บุญโกศล 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
32
16311 นางสาวคันธรส ดิษจาด 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
33
16314 นางสาวประภัสสร ไกรแสงศรี 1 5 6 4c 4    
34
16315 นางสาวปิยธิดา คนงาม 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
35
16316 นางสาวแพรวนภา วงษ์สำฤทธิ์ (ออก)  (ออก)  (ออก)  
36
16318 นางสาววันวิสา วงค์สอน FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
37
16319 นางสาววิไลวรรณ จันทพาช 1 5 6 4    
38
16320 นางสาวสุธาสินี นะอำไพ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
39
16322 นางสาวสุธิดา ยงโภชน์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
40
16323 นางสาวอาทิตยา สุขมา FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
41
16324 นางสาวไอลดา วิชัยวงษ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
42
16396 นางสาวจุฑามาศ กลิ่นแจ่ม 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
43
16401 นางสาวธัญวรัตน์ ชัชรัตน์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
44
17029 นางสาวยุพา สุงี้โอ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP