ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13898 นายธราเทพ ยิ้มละมัย 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
2
13901 นายนิติโชติ หอมชา 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
3
13904 นายเมที สัมฤทธิ์ 2 2a 4 4c 5 6 8a    
4
13996 นายจักรภัทร ถานะปัดโถ 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
5
13999 นายเจษฎา จันทร์กระจ่าง FTP 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
6
14056 นายบุรินทร์ คงแสงทอง 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
7
14061 นายพิสิทธิ์ รูปสม 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
8
14062 นายศักดินนท์ ปิตะฝ้าย FTP 2 2a 4 4c 5 6    
9
14067 นายสุริยา จินตะนา 2a 2 5 6    
10
14102 นายธณัฐชา นิลสาธร 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
11
14110 นายวุฒิชัย บุตรบ้านราช 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
12
14153 นายนนทชัย เหมพยัคฆภูมิ 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
13
14194 นายชัยวัฒน์ ไกรเนตร 1 2 2a 4 4c 5 6 8a @  
14
14210 นายสันติภาพ แจ้งสัน 1 2a 4 4c 5 6    
15
14212 นายอนันธชัย พ่วงมาลี 1 2 2a 4 5 6 8a    
16
14213 นายอนุวัฒน์ เกล็ดจีน 1 2 2a 4 5 6 8a    
17
14292 นายพรศักดิ์ พิทักษวรกิจ 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
18
14294 นายศราวุฒิ ป้อมขำ 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
19
14300 นายอนิรุตย์ พันวัน 1 2 2a 4 4c 5 6 8a    
20
14304 นายอำพล ฉิมอ้อย 1 2 2a 4 4c 5 6    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
14329 นายกฤตกร ทิมเพชร 1 2a 4 5 6 4c    
22
14347 นายสุริยา จักรแก้ว 1 2a 4 5 6 4c    
23
14376 นายจิรวัฒน์ เรือนเย็น 1 2a 4 5 6 4c    
24
14385 นายภานุมาศ บัวดี 1 2a 4 5 6 4c @  
25
16395 นายสุรชัย แพรงาม 1 2a 4 5 6 4c    
26
13869 นางสาวจิราพร เกษสำโรง 1 2a 4 5 6 4c    
27
13874 นางสาวธัญญลักษณ์ ยิ้มเจริญ 1 2a 4 5 6 @  
28
13982 นางสาวรุจนา เพชรหอย 1 2a 4 5 6 4c    
29
14074 นางสาวกฤษณา นุ่มน้อย 2a 4 5 6 4c    
30
14075 นางสาวกาญจนา สัญจร 1 2a 4 5 6 4c    
31
14086 นางสาววรรณพร เลิศนอก FTP 1 2a 4 5 6    
32
14088 นางสาวศรัณยพร เจริญสันตินันทน์ 1 2a 4 5 6 4c    
33
14115 นางสาวกมลฉัตร ปุ้ยสิน 1 2a 4 5 6 4c    
34
14124 นางสาวณัฐกานต์ เพ็ชรโต 2a 4 5 6 4c    
35
14140 นางสาวศศินา แตงไทย 2a 4 5 6 4c    
36
14141 นางสาวอัญชลี ธนะพัฒน์ 2a 4 5 6 4c    
37
14215 นางสาวกัญญา จั่นรัตน์ 2a 4 5 6 4c    
38
14217 นางสาวณัฐสุดา สำเภาน้อย 1 2a 4 5 6 4c    
39
14306 นางสาวขนิษฐา คงบา 1 2a 4 5 6 4c    
40
14325 นางสาวสุดารัตน์ เสือเจริญ ทุกข้อ ***    
41
14355 นางสาวธนิศา เพิ่มพูน 2a 4 5 6 4c    
42
14370 นางสาวสุอังสา ภักดี 1 2a 4 5 6 4c    
43
14400 นางสาวประภาพร น้อยการุณ ทุกข้อ***    
44
14416 นางสาวอมรพรรณ พวงทอง ทุกข้อ***    
45
17021 นางสาวกนกพร เมคิน FTP 2a 4 5 6 4c    
46
       
47
       
48
       
 
   
506
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP