ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13950 นายทินพันธุ์ แสงอรุณ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a   สอน FTP
2
14101 นายณัฐิวุฒิ อยู่คง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
3
14200 นายธนัชพร วงศ์กุนา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
4
14206 นายปริญญา เดชปั้น 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
5
16326 นายขวัญชัย แพรพันธ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
6
16327 นายณรงค์ แก้วมณี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a @  
7
16330 นายมาวิน วาดเจียม 1 5 6    
8
16331 นายยุทธนา ทองเหม็ง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
9
16332 นายวีรภัทร ฤทธิ์กระจาย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
10
13882 นางสาววริสรา สุขศิริ 1 2 5 6    
11
13930 นางสาววัณณิตา อินทรสวัสดิ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
12
14081 นางสาวณัฐภัทร ฉัตรารักษ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
13
14127 นางสาวธิดารัตน์ กลางจันทา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
14
14131 นางสาวปิยนันท์ สิทธิภาที FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
15
14133 นางสาวพัชรี อิ่มเนย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
16
14136 นางสาววนิดา วัดเมือง FTP 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
17
14214 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นถือศิล 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
18
14216 นางสาวกัลย์สุดา พลโต 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
19
14357 นางสาวนภัสวรรณ พุ่มทอง 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
20
14362 นางสาวเบญจมาศ พุ่มมี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
14373 นางสาวอังคณา คงเพ็ชรศักดิ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
22
14399 นางสาวน้ำฝน จันทร์น้อย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
23
14418 นางสาววารุณี จันทนา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
24
14420 นางสาวอารีรัตน์ ทองอินทร์ FTPnew 1 2 4 5 6    
25
16333 นางสาวกรรณิการ์ อยู่เขตร์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
26
16334 นางสาวจันจิรา อินรัศทัสมี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
27
16335 นางสาวจุฑาทิพ รัตนโรจน์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
28
16336 นางสาวจันทร์จิรา รื่นอุรา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
29
16337 นางสาวญาณี นิลารัตน์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
30
16338 นางสาวณัฐชยา มาตา 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
31
16339 นางสาวธัญจิรา ทาฟู 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
32
16340 นางสาวนารีรัตน์ รัตนภักดี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
33
16341 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
34
16342 นางสาวพรรษชล สาปาน FTP 1 2 4 5 6    
35
16343 นางสาวพัชญา ทองเหง้า 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
36
16344 นางสาวนิศาชล ทัพวงษ์      
37
16345 นางสาวศศิกานต์ สร้อยมะโหสถ 1 2 4 5 6    
38
16346 นางสาวสิริมาลย์ แก้วสินชัย 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
39
16347 นางสาวสิริรัตน์ อนันตโรจน์ FTP 1 5 6    
40
16348 นางสาวสุภัสสร พูลฤทธิ์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
41
16392 นางสาววนารีย์ นาคะอินทร์ 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
42
16393 นางสาวพัชราพร การะภักดี 1 2 2a 4 5 6 4c 8a    
43
16407 นางสาวรุ่งนภา คล้ายมาลี 1 2a 4 5 6 4c    
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP