ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13844 นายชัยสวัสดิ์ แตงร่ม 1 2a 4 4c 5 6    
2
13863 นายอนุสรณ์ กอดสะอาด FTP new 1 2a 4 4c 5 6    
3
13900 นายนที อ้นนาค 1 2a 4 4c 5 6    
4
13942 นายกวินท์ สุขศิริ 1 2a 4 4c 5 6    
5
13945 นายจีรวุฒิ จูจีน (ออก)
(ออก)
(ออก)  
6
13997 นายจาตุรนต์ ขวัญนาค 1 2a 4 5 6    
7
14050 นายธนพัฒน์ ภูงามตา 1 2a 4 5 6    
8
14112 นายสายธาร ปานกรด 1 2a 4 4c 5 6    
9
14250 นายภาณุวัฒน์ เส็งหะพันธุ์ 1 2a 4 4c 5 6    
10
14259 นายศักดิ์ดา โบสถ์แก้ว 1 2a 4 4c 5 6    
11
14283 นายกรีติ เพชรรัตน์ FTP 1 2a 4 5 6    
12
14289 นายธนากร เพ็งหยวก 1 2a 4 4c 5 6    
13
14293 นายพิทักษ์ อุ่นแก้ว 1 2a 4 5 6    
14
14333 นายประวุฒิ ศรีแก้ว ทุกข้อ    
15
14380 นายณัฐวัฒน์ มั่นศรี 1 2a 4 4c 5 6    
16
14574 นายศิวะกร พรฟ้าเมตตา 1 2a 4 4c 5 6    
17
16350 นายอภิวัฒน์ ศรีทวีวัธน์ 1 2a 4 4c 5 6 @  
18
17020 นายจิรายุส พงษ์สอน ทุกข้อ****  
19
13935 นางสาวสุนิสา ขำขุน ทุกข้อ    
20
13970 นางสาวกัญยาณี ก้อนสุวรรณ 1 2a 4 4c 5 6    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13973 นางสาวชุดาพา พูลจิตร 1 2a 4 4c 5 6    
22
13976 นางสาวนันทิชา ม่วงทอง 1 2a 4 4c 5 6    
23
13977 นางสาวนุชนารถ สุขแช่ม 1 2a 4 4c 5 6    
24
13981 นางสาวรังรักษ์ ทองศรี 1 2a 4 4c 5 6    
25
13983 นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ขวัญ 1 2a 4 4c 5 6    
26
14073 นางสาวกชกร นครจันทร์ FTP 1 2a 4 4c 5 6    
27
14079 นางสาวฐิติพร เพชรทิม FTP 1 2a 4 4c 5 6    
28
14087 นางสาววันวิสา มูลเตรียม      
29
14092 นางสาวสุกัญญา วิชัย 1 2a 4 5 6    
30
14116 นางสาวขนิษฐา ร่มโพธิ์ 1 2a 4 5 6 4c    
31
14123 นางสาวฐิติมา ทองเที่ยง 1 2a 4 5 6 4c    
32
14126 นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มพุทรา 1 2a 4 4c 5 6    
33
14128 นางสาวธิติมา แพรอ่วม 1 2a 4 5 6 4c    
34
14170 นางสาวเกศรา สมบูรณ์พันธ์ 1 2a 4 5 6 4c    
35
14177 นางสาวนุศเรศ ทับทอง 1 2a 4 4c 5 6    
36
14181 นางสาวปาฐิตา เพ่งพิศ 1 2a 4 4c 5 6    
37
14225 นางสาวพิมพ์วิภา พุ่มห่อ 1 2a 4 4c 5 6    
38
14227 นางสาวมุขสุดา มัดฉิม 1 2a 4 5 6    
39
14358 นางสาวนริศรา ฉายแสง 1 5    
40
14372 นางสาวอรพรรณ พนมเวสน์ 1 2a 4 5 6 4c    
41
14397 นางสาวนริศรา ไชยะมานันท์ 1 2a 4 5 6    
42
14405 นางสาวเพ็ญนภา เทศเพ็ญ 1 2a 4 4c 5 6    
43
14417 นางสาวอรัญญา สีระวัตร 1 2a 4 4c 5 6    
44
16317 นางสาวมลทิชา ทองพิชิตกุล 1 2a 4 4c 5 6    
45
16351 นางสาวปฏิภาภรณ์ คุ้มทอง 1 2a 4 4c 5 6    
46
16391 นางสาวชญาภา จันททอง 1 2a 4 4c 5 6 แก้  
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP