ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | สมาชิกลุ่ม |
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13902 นายปรเมษฐ์ นีระนนท์ 1 2a 4 5 6    
2
13964 นายอนาวิล ยุวดี FTP 1 2a 4 5 6 4c    
3
14106 นายนิธินันท์ บุญรักษ์ 2a 4 5 6 4c    
4
14197 นายตะวัน วงษ์ศักดิ์ศรี 1 2a 4 5 6 4c    
5
14287 นายชนันธร สำเนียง 1 2a 4 5 6 4c    
6
14301 นายอภิสิทธิ์ ข่มอาวุธ 1 2a 4 5 6    
7
15142 นายพิทยา อาทิตย์ 1 2a 4 5 6 4c @  
8
15167 นายร้อยแสน หอมสิงทอง 1 2a 4 5 6 4c   เปลี่ยน
9
16352 นายก้องภพ สิทธิ 1 2a 4 5 6 4c @  
10
16353 นายจีรวัฒน์ ศรีทอง 1 2a 4 5 6 4c    
11
16354 นายจุฑานนท์ คณฑา (ออก) (ออก)    
12
16355 นายธัชชนะ รอดไพรี 1 2a 4 5 6 4c    
13
16357 นายนิรุต สงขำ 1 2a 4 5 6 4c    
14
16358 นายปรัญชัย ปรัชญาสกุล 1 2a 4 5 6 4c    
15
16359 นายปริญญา ลออพันธ์สกุล      
16
16360 นายปิยวัฒน์ สุขเสือ      
17
16361 นายพีระยุทธ เพ็ชรพูล 1 2a 4 5 6    
18
16364 นายอดิศร สีดำ      
19
16365 นายอติวิชญ์ เศวตมาลย์ (ย้าย ชลบุรี)  (ย้ายแล้ว)    
20
16366 นายอนุชิต เวียงนาค FTP 1 2a 4 5 6 4c    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
17025 นายฐานันดร แย้มอิ่ม 2a 8a 5 6 4c    
22
13872 นางสาวทิพย์ฤดี สีนวน FTP 2a 4 5 6 4c    
23
13881 นางสาวรัชนก ใหญ่โต 2a 8a 5 6 4c    
24
13986 นางสาวสุภัคศร ลออลักษณ์ FTP 2a 8a 5 6 4c    
25
14078 นางสาวชุติกาญจน์ เทวฤทธิ์ 2a 8a 5 6 4c    
26
14084 นางสาวเบญจวรรณ อยู่ทอง 2a 8a 5 6 4c    
27
14094 นางสาวอมรรัตน์ แสงสว่าง 2a 8a 5 6 4c    
28
14121 นางสาวชลธิชา ใหลลา 2a 8a 4 5 6 4c    
29
14142 นางสาวอาภาศิริ ปานเกษม 2a 8a 4 5 6 4c    
30
14221 นางสาวนิชนิภา จันทร์มา 2a 8a 4 5 6 4c    
31
14269 นางสาวนัทกมล หุ่นทอง 2a 8a 4 5 6 4c    
32
14281 นางสาวอารียา พุกทอง 2a 8a 4 5 6 4c    
33
14323 นางสาวศุภนิดา จันทร 1 2a 4 5 6 4c    
34
14396 นางสาวนงลักษณ์ พูลเขตต์ 2a 8a 4 5 6 4c    
35
16368 นางสาวเยาวลักษณ์ ดำนิล 2a 4 5 6 4c    
36
16369 นางสาวรัตนาภรณ์ เขตขาม 2a 8a 4 5 6 4c    
37
16379 นางสาวพนิดา บุญจิตร 1 2a 4 5 6 4c    
38

นายพัทธตนัย์ นากุล

     
39
นายวณิช ศรีพลาน      
40
       
41
       
42
       
43
       
44
       
45
       
46
       
47
       
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP