หน้าแรก
บทคัดย่อ
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
kingdom monera
kingdom protista
kingdom fungi
kingdom plantae
kingdom animalia
แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
 

ชื่อเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต(Kingdom of life)

คณะผู้จัดทำ 1. นายธนพล            เทพวงษ์            เลขที่ 1
                     2. นางสาวกุลธิดา      ฉิมมา               เลขที่ 18
                     3. นางสาวพัทรพร    เลิศวิริยะนนท์   เลขที่ 23
                     4. นางสาวอมรรัตน์   จันทร               เลขที่ 29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
        1.เพื่อให้ผู้อ่านที่ต้องการศึกษาหรือมีความสนใจในเรื่องนี้ได้มีความเข้าในเนื้อหามากขึ้น
        2.ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็วและครบทุกหัวเรื่อง


          จากการศึกษาพบว่าอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้แบ่งแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีทั้งหมด 5 อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักมอเนอรา อาณาจักรโพรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ ซึ่งในแต่ละอาณาจักรยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ดิวิชัน (Division) หรือ สำหรับสัตว์เรียกว่าไฟลัม (Phylum) ในแต่ละดิวิชันหรือไฟลัม แยกออกเป็นคลาส (Class) หรือชั้น ในแต่ละคลาสแยกออกเป็นหลายออร์เดอร์ (Order) หรืออันดับ แต่ละออร์เดอร์แยกออกเป็นหลายแฟมิลี (Family) หรือวงศ์ ในแต่ละแฟมิลียังแยกออกเป็นจีนัส (Genus) หรือสกุล แต่ละจีนัสแบ่งย่อยออกเป็นหลายสปีชีส์ (species) หรือชนิด ซึ่งในระหว่างกลุ่มอาจมีกลุ่มย่อยอีก เช่น Sub Kingdom, Sub division เป็นต้น พืชแต่ละชนิด อาจมีลักษณะต่างกันเล็กน้อย เรียกว่า พันธุ์ สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในสปีชีส์ เดียวกันต้องมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันทางบรรพบุรุษสามารถสืบพันธุ์กันได้ สิ่งมีชีวิตนี้มีจำนวนมากมายหลายล้านชนิดและปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกได้ ผลจากการทำเว็บไซต์นี้คือ สามารถทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่มีความสนใจได้ รวมทั้งผู้จัดทำมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วย
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP