บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านวังหยวก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัดทำ :  1. นายอภิสิทธิ์ ทันทาน               เลขที่  7            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
               2. นางสาวณัฐธิดา เทศถัน          เลขที่  19           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
               3. นางสาวลลิตา ปลาพันธุ์ดี        เลขท ี่ 35           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
               4. นางสาวสุจริตรา นามวงศ์       เลขที่  37          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  

คำว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้นทางคณะผู้จัดทำเห็นว่าสมุนไพรพื้นบ้านนั้นมีประโยชน์อีกทั้งยังหาได้ง่ายทางคณะผู้จัดทำจึง
จัดทำโครงงานเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย


         
   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP