ประเทศไทย (Thailand)


เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          จุดแข็ง
– เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
– มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
          ข้อควรรู้
– ไปศาสนาสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า
– ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี
– สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
– ทักทายกันด้วยการไหว้
– ถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร
– ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรนำมากระทำการใดๆที่เป็นการเหยียดหยาม
– การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย
•     ประกอบด้วยประชาชนเชื้อสายไทยกว่า 80% ชาวจีน 10% ชาวมาเลย์อีก3%นอกจากนั้นยังมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
•     ความเป็นมิตรและการรับรองแขกผู้มาเยือน จนได้รับสมญานามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม”
•     เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจจากยุโรป
       ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม       ราชอาณาจักรไทย ( THAI LAND )
พื้นที่          514,000 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร
ประชากร     ประมาณ 65 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาไทย
ศาสนา          พุทธ (95%) อิสลาม คริสต์ ฯลฯ (5%)
พระมหากษัตริย์       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ฯ
นายกรัฐมนตรี          อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
รมว.กต.                    กษิต ภิรมย์
วันชาติ                      5 ธันวาคม
       ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                               559.5 พันล้าน USD
GDP Per Capita         8,000 USD
Real GDP Growth     ร้อยละ 4.7
ทรัพยากรสำคัญ         ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก       อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์
สกุลเงิน                     บาท
อัตราเงินเฟ้อ             ร้อยละ 5.5
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินแร่โลหะ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะและอุปกรณ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ตลาดส่งออกที่สำคัญ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป


ที่มา : http://www.toasean.com/
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP