ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)


เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จุดแข็ง
– การเมืองค่อนข้างมั่นคง
– รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก
– ผู้ส่งออกและมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ในอาเซียน
ข้อควรรู้
– ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ สามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์
– ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
– การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
– การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
– จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
– สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
– วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด
– จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม
• ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว
• มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
• มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน
• มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และส่งเสริม Medical Tourism
• เริ่มพิจารณาขยายการค้าการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับไทยในการเพิ่มการค้า การลงทุนกับบรูไน และร่วมกันเข้าไปลงทุนในประเทศที่สามมากขึ้น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม          รัฐบรูไนดารุสซาราม  (BRUNEI DARUSSALAM)
พื้นที่           5,765 ตาราง กม.
เมืองหลวง   บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร      381,371 คน
ภาษาราชการ   มาเลย์ (Malay)
ศาสนา        อิสลาม (67%) พุทธ (13%)
คริสต์ (10%) และฮินดู
ประมุข/นรม./รมว.กห./กค.
H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah
รมว. กต.                        H.R.H. Prince Muda Haji Mohamed Bolkiah
วันชาติ                                    23 กุมภาพันธ์
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 1 มกราคม พ.ศ.2527
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                         13.54 พันล้าน USD
GDP per capita          35,496 USD
GDP Growth ร้อยละ    1.6
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ     0.3
สินค้าส่งออกที่สำคัญ    น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ     เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าเกษตร อาทิ        ข้าวและผลไม้
สกุลเงิน                   ดอลลาร์บรูไน
ทรัพยากรสำคัญ         น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก                   น้ำมัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง)  และเสื้อผ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ              ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นที่มา : http://www.thai-aec.com/
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP