ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)s


เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
จุดแข็ง
– มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค
– มีปริาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค
ข้อควรรู้
– ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
– มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
– ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ
– เครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม
• มุ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน ค.ศ. 2020 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง (Mission 2057) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศจนถึง ค.ศ. 2057
• มีบทบาทสำคัญในองค์การการประชุมอิสลาม (OIC)
• ต้องการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของ OIC ภายในปี ค.ศ. 2009 โดยใช้ศักยภาพด้านการบริหารธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
• ในปี ค.ศ. 2007 นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และเป็น คู่ค้าสำคัญของไทยในอาเซียน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม         มาเลเซีย ( MALAYSIA )
พื้นที่             329,758 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง      กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประชากร        27.73 ล้านคน
ภาษาราชการ  มาเลย์
ศาสนา           อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%)
วันชาติ           31 สิงหาคม
นายกรัฐมนตรี          ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี
(Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi)
รมว.กต.                 ดาโต๊ะ ซรี อูตามา ดร. ราอิส ยาติม
(Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim)
รมช.กต.                ดาโต๊ะ อับดุล ราฮิม บาครี
(Datuk Abdul Rahim Bakri)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957
ข้อมูลเศรษฐกิจ
สกุลเงิน                    ริงกิต
GDP                       53.55 พันล้าน USD
GDP Per Capita      1,931.2 USD
Real GDP Growth    ร้อยละ 6.3
ทรัพยากรสำคัญ        ยางพารา น้ำมันปาล์ม น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก
อุตสาหกรรมหลัก       อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อัตราเงินเฟ้อ              ร้อยละ 6.0
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยาง น้ำมันปาล์ม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกง

ที่มา : http://www.thai-aec.com/

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP