ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)


เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
จุดแข็ง
– มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย
– ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
– มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
ข้อควรรู้
– ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย
– เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า
– ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
– ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ
– ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะและศาสนสถาน
– ผู้หญิงชอบทาทะนาคา (ผู้ชายก็ทาด้วย) ผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก
•     สหภาพพม่ามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงาน (ก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ) และเป็นทางเชื่อมสู่จีนและอินเดีย
•     สหภาพพม่าเป็น “critical factor” ในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคของไทย ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในพม่าหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย ความมั่นคงบริเวณชายแดน ฯลฯ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม         สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ เมียนมาร์  (UNION OF MYANMMAR  หรือ  MYANMAR )

การปกครอง          ระบบประธานาธิบดี
พื้นที่                      657,740 ตร.กม.
เมืองหลวง              เนปิดอ
ประชากร                 55.4 ล้านคน
ภาษาราชการ             พม่า
ประมุข                       พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย
ประธานาธิบดีก          พลเอก เต็ง เส่ง
รองประธานาธิบดี       นายญาณ วิน
เพลงประจำชาติ       คาบา มา จี
ระบบการจราจร         ขวามือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                            9.3 พันล้าน USD
GDP Per Capita         97 USD
สกุลเงิน                       จ๊าต
อัตราเงินเฟ้อ               ร้อยละ 30
สินค้านำเข้าที่สำคัญ                เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
สินค้าส่งออกที่สำคัญ              ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ                จีน สิงคโปร์ ไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ              ไทย อินเดีย จีน
Real GDP Growth       ร้อยละ 3.5
ทรัพยากรสำคัญ          ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ
อุตสาหกรรมหลัก    เกษตร สิ่งทอ และสินค้าอุปโภคบริโภค
                 ประเทศพม่า (อังกฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหภาพพม่า[1] (อังกฤษ: Union of Myanmar;) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่ เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหารอย่าง ไรก็ตาม คำว่าเมียนมาร์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า/เมียนมา ส่วนสื่อไทยมักสะกดว่า เมียนมาร์
               รัฐบาลพม่าในปัจจุบันได้ใช้ระบบการบริหารทางด้านเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆหลายชาติได้ให้ความสนใจในเข้าไปลงทุนทั้งภาคธุรกิจละบริการเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลพม่าได้อำนวยความสะดวกในการเข้าลงทุนภายในประเทศมากขึ้นกว่าในอดีตและเริ่มมีการเจรจายุติบทบาทการสู้รบกับกองกำลังต่างๆในเขตชายแดนของประเทศด้วยที่มา : http://www.thai-aec.com
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP