ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)


เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
จุดแข็ง
– มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อควรรู้
– ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
– นิยมใช้มือกินข้าว
– ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
– ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
– การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
– บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
– มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์
– งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้
•  เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
•  ทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ)
•  เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย
•  มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม         สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)
พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร   245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)
พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง  กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร    245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                    432.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP Per Capita   1,946 ดอลลาร์สหรัฐ
Real GDP Growth  ร้อยละ 6.3
ทรัพยากรสำคัญ       น้ำมัน ถ่านหิน สัตว์น้ำ
อุตสาหกรรมหลัก      น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เหมืองแร่
สกุลเงิน                   รูเปียห์
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ   11.85
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ EU ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์


ที่มา : http://www.thai-aec.com/
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP